Function RTF EzMF HTML
bold start \b
bold end \b0
color font 0 \cf0
color font 1 \cf1 x x
color font 2 \cf2 x x
color font 3 \cf3 x x
color font 4 \cf4 x x
color font 5 \cf5 x x
color font 6 \cf6 x x
color font 7 \cf7 x x
color font 8 \cf8 x x
italics start \i
italics end \i0
underline start \ul
underline start \ul1
Underline end \ul0
underline end \ulnone
line break \par