Out of my 200+ Chicago, StL, and Boston team sets, here are my top 120 card sets for display.
No More than 35 toploaders per team in a display stack.
= Hall of Fame player
= All Star player
= Solid player with 9 or greater LT WAR,but never made AS
1954 Bowman

1 Frank Baumholtz   221
 WAR 7.6
2 Bob Rush      077
 WAR 35.8 2x
3 Johnny Klippstein  029
 WAR 11.0 
4 Billy Pierce    102
 WAR 53.4 7x
5 Bill Goodman	   082
 WAR 26.9 2x
 
1955 Bowman

1 Warren Hacker     008
 WAR 13.8 
2 Bob Talbot       137
 WAR -1.8
3 Lloyd Merriman     135
 WAR 1.0
4 Jim Brideweser     151
 WAR 1.4
5 Al "Chico" Carrasquel 173
 WAR 21.2 4x
 
1958 Topps

1 Cal Neeman 033
 WAR 1.2
1959 Topps

1 John Buzhardt 118
 WAR 11.2 
2 Larry Jackson 399
 WAR 52.0 5x
1960 Fleer

1 Mordecai Brown 
 WAR 57.4 
1963 Fleer

1 Ron Santo 032
 WAR 70.5 9x
1960 Topps 

1 Sammy Taylor   162
 WAR 2.2 
2 Cal Neeman    337
 WAR 1.2
3 Ernie Banks   010
 WAR 67.5 14x
4 Art Ceccarelli  156
 WAR -3.2
5 Al Schroll    357
 WAR -0.5
6 Dick Drott    027
 WAR -1.1
7 Lou Johnson   476
 WAR 8.1
8 Walt Moryn    074
 WAR 9.9 1x
 
--Missing--
039 Earl Averill Jr.
086 Dick Gernert
093 Art Schult
095 Frank Thomas
125 Dick Ellsworth
147 Bob Will
182 Glen Hobbie
217 Charley Grimm
233 Don Elston
248 Del Rice
259 George Altman
277 Harry Bright
294 Tony Taylor
305 Richie Ashburn
349 Moe Drabowsky
375 Dale Long
412 Bob Anderson
433 Irv Noren
444 Jerry Kindall
457 Cubs Coaches
489 Steve Ridzik
504 Seth Morehead
513 Cubs Team
528 Ben Johnson
560 Ernie Banks All-Star

1961 Topps 

1 Frank Thomas    382
  WAR 18.5 3x 
2 Glen Hobbie    264
  WAR 5.9 
3 Jim Brewer     317
  WAR 15.9 1x
4 Sammy Taylor    253
  WAR 2.2 
5 Moe Thacker    012
  WAR -0.6 
6 Danny Murphy    214
  WAR 0.1 
7 Ron Santo     035
  WAR 70.5 9x
8 Billy Williams   141
  WAR 63.7 6x
9 Joe Schaffernoth  058
  WAR 0.3 
10 Ed Bouchee     196
  WAR 8.4 
11 Seth Morehead   107
  WAR -0.3
12 Winston Brown   391
  WAR N/A
---Missing---
564 Don Cardwell
533 Jack Curtis
551 George Altman
350 Ernie Banks
512 Bob Will
088 Richie Ashburn
441 Dick Bertell
393 Don Cardwell / Glen Hobbie
493 Don Zimmer 


1962 Topps 

1 George Altman  240
 WAR 13.0 3x
2 Barney Schultz  089
 WAR 3.7 
3 Cuno Barragan  066
 WAR -0.4 
4 Sammy Taylor   247
 WAR 2.2
5 Lou Brock    387
 WAR 45.3  6x
6 Bob Will     047
 WAR -0.5 
7 Dick Ellsworth  264
 WAR 20.1 
8 Jim Brewer    191
 WAR 15.9 
9 Billy Williams  288
 WAR 63.7  6x

1963 Topps

1 Dick Ellsworth  399
 WAR 20.1 
2 Andre Rodgers  193
 WAR 6.3
3 Don Landrum   113
 WAR 2.2
4 Bob Buhl     175
 WAR 21.9 
5 Ernie Banks   380
 WAR 67.5 14x
6 Lou Brock    472
 WAR 45.3 6x
7 Larry Jackson  095
 WAR 52.0 
8 Bob Will     058
 WAR -0.5
9 Juan Pizarro  160
 WAR 19.6 2x
1964 Topps

1 Ernie Banks   055
 WAR 67.5  14x
2 Bob Buhl     096
 WAR 21.9 
3 Steve Boros   131
 WAR 1.8
4 Ken Aspromonte  252
 WAR 1.8  
5 Lou Brock    029
 WAR 45.3  6x
6 Larry Jackson  444
 WAR 52.0 
7 Don Landrum   286
 WAR 2.2
8 Billy Williams  175
 WAR 63.7  6x
1965 Topps

1 Dick Bertell     027
  WAR 3.0
2 Len Gabrielson    014
  WAR 1.7
3 Billy Cowan     186
  WAR 0.9
4 Dick Ellsworth    165
  WAR 20.1 
5 Cal Koonce      034
  WAR 7.9
6 Jim Stewart     298
  WAR -1.2
7 Vic Roznovsky    334
  WAR -0.8
8 Bob Buhl       264
  WAR 21.9 
9 Lindy McDaniel    244
  WAR 28.2 
10 Larry Jackson    010
  WAR 52.0 
11 Ernie Banks     510
  WAR 67.5  14x
12 Larry Jackson    420
  WAR 52.0 
13 Don Elston      436
  WAR 9.4  
14 Billy Williams    220
 WAR 63.7  6x
15 Jimmie Schaffer   313
  WAR 0.9
16 Dave Nicholson   183
  WAR 0.5
17 Floyd Robinson   345
  WAR 17.8 
18 Juan Pizarro    125
  WAR 19.6 2x
19 Pete Ward      215
  WAR 20.2 
20 Mike Hershberger  089
  WAR 2.3
21 Don Buford     081
  WAR 36.3 1x
22 B Howard M Staehle 041
  WAR both below 3
23 Fred Talbot     058
  WAR 3.3
24 Gene Stephens    498
  WAR 4.5
1966 Topps

1 Glenn Beckert  232
  WAR 15.6  
2 Ed Bailey    246
  WAR 27.3  
3 George Altman  146
  WAR 13.0  
4 Bob Humphreys  342
  WAR 5.4
5 Bob Buhl    185
  WAR 21.9  
6 Ty Cline    306
  WAR 5.9
7 Bob Hendley   082
  WAR 1.7
8 Jim Stewart   063
  WAR -1.2
9 Bill Faul    322
  WAR -0.3
10 Don Landrum   043 
  WAR 2.2
11 Eddie Fisher  085  
1967 Topps

1 Glenn Beckert  296
  WAR 15.6  
2 Bob Hendley   256
  WAR 1.7
3 Calvin Koonce  171
  WAR 7.9
4 Bill Hands    016
  WAR 27.5  
5 Arnold Earley  388
  WAR -2.9
6 Byron Browne   439
  WAR -0.1
7 Adolfo Phillips 148
  WAR 13.7  
8 Jim Stewart   124
  WAR -1.2
9 Randy Hundley  106
  WAR 11.6  
10 Ray Culp     168
  WAR 15.1  
11 Billy Williams  315
  WAR 63.7  6x
12 P Ward D Buford 143
  WAR 36.3 1x
1968 Topps

1 Billy Williams   037
  WAR 63.7 6x
2 Randy Hundley   136
  WAR 11.6 
3 Lou Johnson    184
  WAR 8.1
4 John Stephenson  083
  WAR -2.2
5 Dick Calmus    427
  WAR 0.5
6 Chuck Hartenstein 013
  WAR -0.7
7 Rob Gardner    219
  WAR -1.5
8 Bryon Browne    296
  WAR -0.1
9 Rich Nye      339
  WAR 1.8
10 Ron Santo     366
  WAR 70.5 9x
11 Bill Hands     279
  WAR 27.5 
12 Glenn Beckert   101
  WAR 15.6 
13 Dick Nen      591
  WAR -1.0
14 John Stephenson  083 
  WAR -2.2
1969 Topps

1 Billy Williams 450
  WAR 63.7  6x
2 Charlie Smith  538
  WAR 4.9
3 Al Spangler   268
  WAR 4.4
4 Joe Niekro   043
  WAR 29.7 
5 Ted Abernathy  483
  WAR 16.0 
6 Charlie Smith  538
  WAR 4.9
7 Joe Niekro   043
  WAR 29.7 
8 Ken Berry    494
9 Ron Hansen   566
10 Bob Locker   548
11 Bob Priddy   248
12 Sandy Alomar  283 
1970 Topps

1 Fergie Jenkins 240
  WAR 84.1 3x
2 Ernie Banks  630
  WAR 67.5 14x
3 Jim Hickman  612
  WAR 13.1 
4 Billy Williams 170
  WAR 63.7 6x
5 Randy Hundley 265
  WAR 11.6 
6 Bill Heath  541
  WAR 0.4
7 Bill Hands   405
  WAR 27.5 
8 Willie Smith  318
  WAR 1.1
9 Ken Holtzman  505
  WAR 27.3 
10 Don Kessinger 456
  WAR 9.0 
11 Ted Abernathy 562
  WAR 16.0 
12 Cubs team card 593
  ---
13 Billy Williams 170
  WAR 63.7  6x
14 Paul Edmandson 414

1971 Topps

1 Jim Colborn   038
  WAR 15.9 
2 Tommy Davis   151
  WAR 20.4 
3 Jim Hickman   175
  WAR 13.1 
4 Glenn Beckert  390
  WAR 15.6 
5 Ken Holtzman  410
  WAR 27.3 
6 Bob Miller   542
  WAR 16.7 
7 Ernie Banks   525
  WAR 67.5 14x
8 Billy Williams 350
  WAR 63.7 6x
9 Johnny Callison 012
  WAR 38.5 
10 Billy Williams 064 
  WAR 63.7 6x
11 Billy Williams  350
  WAR 63.7  6x
Display #1 Shelf #2
1972 Topps

1 Bill Hands   335
 WAR 27.5 
2 Joe Pepitone  303
 WAR 9.7 
3 Billy Williams 039
 WAR 63.7 6x
4 Phil Regan   485
 WAR 11.5 
5 Burt Hooton  061
 WAR 35.6 
6 Ron Santo   555
 WAR 70.5 9x
7 Don Kessinger 145 
 WAR 9.0 
 
1973 Topps

1 Ron Santo   115
 WAR 70.5 9x
2 Billy Williams 200
 WAR 63.7 6x
3 Bill Bonham  328
 WAR 18.2 
4 Ken Rudolph  414
 WAR -0.7
5 Jose Cardenal 393
 WAR 20.7 
6 Bob Locker   645
 WAR 10.3 
7 Paul Popovich 309
 WAR -1.8
8 Dan McGinn   527
 WAR -4.0
9 Dan McGinn   527 
 WAR -4.0
 
1974 Topps

1 Jose Cardenal  185
 WAR 20.7 
2 Jack Aker    562
 WAR 8.0
3 Vic Harris   157
 WAR -6.3
4 Bill Bonham   528
 WAR 18.2 
5 Gene Hiser   452
 WAR -2.0
6 Gonzalo Marquez 422
 WAR -0.5
7 Bob Locker   062
 WAR 10.3 
8 Billy Williams  110
 WAR 63.7  6x
1975 Topps

1 Dave Laroche    258
  WAR 15.1 2x
2 Bill Bonham    085
  WAR 18.2 
3 Andy Thornton   039
  WAR 24.2 2x
4 Rick Reuschel   153
  WAR 69.5 3x
5 Bill Madlock    104
  WAR 38.2 3x
6 Steve Stone    388
  WAR 17.0 1x
7 Darold Knowles   352
  WAR 12.0 1x
8 Don Kessinger   315
  WAR 9.0 6x
9 Burt Hooton    176
  WAR 35.6 1x
10 Rick Monday    129
  WAR 33.1 2x
11 Ray Burris     566
  WAR 15.9 
12 Bob Locker     434
  WAR 10.3 
13 Billy Grabarkewitz 233
  WAR 5.8 1x
14 George Mitterwald 411 
  WAR 6.1
15 Steve Swisher   063
  WAR -1.9 
16 Rick Stelmaszek  338
  WAR 0.1
17 Pete LaCock    494
  WAR -1.9
18 Ken Frailing    436
  WAR 3.0
19 Jim Todd      519
  WAR 0.2
20 Carmen Fanzone   363
  WAR -0.8
21 Jerry Morales   282
  WAR -2.0 
22 Chris Ward     587
  WAR -0.8
23 Vic Harris     658 
  WAR -6.3
24 Steve Stone    388
 WAR 17.0 D

--Missing--
015 Jose Cardenal
638 Team card

1976 Topps

1 George Mitterwald 506
  WAR 6.1
2 Mike Garman    034
  WAR 2.2
3 Rick Reuschel   359
  WAR 69.5 3x
4 Bill Madlock   640
  WAR 38.2 3x
5 Oscar Zamora   227
  WAR 1.4
6 Rob Sperring   323
  WAR -2.0
7 Jose Cardenal   430
  WAR 20.7 
8 Tom Dettore    126
  WAR -1.0
9 Jerry Morales   079
  WAR -2.0 
10 Steve Swisher   173
  WAR -1.9 
11 Champ Summers   299
  WAR 3.0
12 Tim Hosley    482
  WAR 1.2
13 Manny Trillo   206
  WAR 11.3 4x
14 Darold Knowles  617 
  WAR 12.0 1x
15 Chicago Cubs Team 277
  --- 
16 Dave Rosello   546
  WAR -3.3
 
1977 Topps

1 Bruce Sutter   144
  WAR 24.1 6x
2 Steve Renko    586
  WAR 23.6 
3 Bill Madlock   250
  WAR 38.2 3x
4 Darold Knowles  169
  WAR 12.0 1x
5 George Mitterwald 124
  WAR 6.1
6 Bill Bonham    446
  WAR 18.2 
7 Paul Reuschel   333
  WAR 2.3
8 Joe Coleman    219
  WAR 23.2 1x
9 Joe Wallis    279
  WAR -1.0
10 Mick Kelleher   657
  WAR -2.4
11 Ray Burris    190
  WAR 15.9 
12 Ramon Hernandez  468
  WAR 6.2
13 Pete LaCock    561
  WAR -1.9
14 Rick Monday    360
  WAR 33.1 2x

1978 Topps

1 Bruce Sutter   325
  WAR 24.1 6x
2 Dave Rosello   423
  WAR -3.3
3 Mick Kelleher  564
  WAR -2.4
4 Jerry Morales  175
  WAR -2.0 1x
5 Dave Roberts   501
  WAR 23.5 
6 Greg Gross    397
  WAR 12.4 
7 Rudy Meoli    489
  WAR -0.2
8 Dave Rosello   423
  WAR -3.3
9 Larry Biittner  346
  WAR -1.2
  
10 Steve Swisher  252

11 Joe Wallis    614

12 Bobby Murcer   590

13 Herman Franks  234

14 Woodie Fryman  585

15 Ray Burris    371

16 Donnie Moore   523

17 Pete Broberg   722

18 Steve Swisher  252

19 Rick Reuschel  050
  WAR 69.5 3x
20 Willie Hernandez 099
  WAR
21 Dave Kingman   570 
  WAR 17.2 3x

1979 Topps 

1 Lynn McGlothen  323
2 Dave Kingman   370
  WAR 17.2 3x
  
3 Jerry White   494
4 Cubs Team    551
  --
  
5 Larry Cox    489
6 Dave Kingman   370
  WAR 69.5 3x

7 Bill Buckner   346
  WAR 15.1 1x
  
8 Dennis Lamp   153
9 Mike Krukow   592
10 Mike Vail    663
11 Willie Hernandez 614
12 Greg Gross    579

13 Larry Biittner  433
  WAR -1.2
14 Dave Rader    693
15 Steve Ontiveros 299

#21 1980 Topps 

1 Jerry Martin   493
2 Dave Geisel   676
3 Dave Kingman   202
  WAR 69.5 3x
4 Dick Tidrow   594
5 Barry Foote   398
6 Doug Capilla   628
7 Lynn McGlothen  716
8 Bruce Sutter   017
9 Rick Reuschel  175
  WAR 69.5 3x
10 Willie Hernandez 472 

#22 1981 Topps 

1 Carlos Lezcano 381
2 Steve Dillard 078
3 Mike Tyson   294
4 Doug Capilla  136
5 Lynn McGlothen 609
6 Dennis Lamp  331
7 Doug Capilla  136
8 Dick Tridrow  352
9 Jerry Martin  103
10 Mike Krukow  176
11 Dave Kingman  450
  WAR 69.5 3x
12 Scot Thompson 395 

1981 Fleer  


#23 1982 Topps

1 Ken Kravec   639
2 Randy Martz   188
3 Ivan DeJesus  484
4 Bill Buckner  760
5 Steve Henderson 089
6 Jerry Morales  033
7 Steve Dillard  324
8 Lee Smith    452
9 Bill Buckner  456
10 Jay Howell   051
11 Bill Caudill  303
12 Doug Bird    273
13 Leon Durham   607
14 Doug Capilla  537 

#24 1983 Topps

1 Ryne Sandberg 083
  WAR 68.0 10x
2 Fergie Jenkins 231
  WAR 84.1 3x
3 Doug Bird   759
4 Larry Bowa   305
5 Keith Moreland 619
6 Gary Woods   356
7 Mike Proly   597
8 Scott Thompson 481
9 Lee Smith   699
10 Jody Davis   226 

#25 1984 Topps
 COMPLETE SET! 
1 Thad Bosley     657
  WAR 2.4
2 Warren Brusstar   304
  WAR 3.8 
3 Bill Campbell    787
  WAR 12.5 1x
4 Jim Frey       051
  Manager
5 Mel Hall       508
  WAR 8.7 
6 Jay Johnstone    249
  WAR 16.5 
7 Steve Lake      691
  WAR 2.0
8 Craig Lefferts    099
  WAR 8.9
9 Larry Bowa      757
  WAR 22.8 5x
10 Ron Cey       357
  WAR 53.8 6x
11 Leon Durham     565
  WAR 16.3 2x
12 Keith Moreland    023
  WAR 3.4
13 Jody Davis      073
  WAR 15.9 2x
14 Bill Buckner     545
  WAR 15.1 1x
15 Fergie Jenkins    483
  WAR 84.1 3x
16 Ryne Sandberg    596
  WAR 68.0 10x
  
17 Chuck Rainey     334
18 Dick Ruthven     736
19 Steve Trout     151
20 Tom Veryzer     117
21 K Moreland F Jenkins 456
22 Gary Woods      231
23 Lee Smith      176
24 Mike Proly      437
25 Dickie Noles     618
26 Carmelo Martinez   267
---
zz Bill Campbell    787
zz Bill Campbell    787 

#26 1985 Topps

Steve Trout   668
Shawon Dunston  280
  WAR 11.5 2x
Steve Trout   142
Gary Woods    046
Warren Brusstar 189
Rich Hebner   124
Dennis Eckersley 163
Leon Durham   330
Ron Cey     767
Ryne Sandberg  460 
 WAR 68.0 10x

#27 1986 Topps
 COMPLETE SET! 

Leon Durham     460
Rick Sutcliffe   330
Rich Hebner     019
Billy Hatcher    046
Shawon Dunston   072
  WAR 11.5 2x
Dick Ruthven    098
Dave Lopes     125
Bob Dernier     188
Chris Speier    212
Jim Frey      231
Keith Moreland   266
Brian Dayett    284
Ray Fontenot    308
Rick Sutcliffe   330
Lee Smith      355
Steve Trout     384
Scott Sanderson   406
George Frazier   431
Leon Durham     460
Gary Matthews    485
Thad Bosley     512
Dennis Eckersley  538
Warren Brusstar   564
Steve Lake     588
Gary Woods     611
Lee Smith      636
Ron Cey       669
Ryne Sandberg    690
 WAR 68.0 10x
Lary Sorensen    744
Jody Davis     767
Lee Smith      355
Gary Matthews    485
Lee Smith Cubs Ldrs 636
Chris Speier    212
Leon Durham     460
Jody Davis     767
Dennis Eckersley  538
Ryne Sandberg    690
 WAR 68.0 10x
Ryne Sandberg    690 

1986 Fleer Leaders
 COMPLETE SET! 

Leon Durham  011
Keith Moreland 025
Keith Moreland 025
Ryne Sandberg 039
 WAR 68.0 10x
Ryne Sandberg 039
 WAR 68.0 10x
Lee Smith   041
Lee Smith   041
  
1986 Donruss

#29 1987 Topps
 COMPLETE SET! 

Thad Bosley 058
Jamie Moyer 227
Shawon Dunston 346
  WAR 11.5 2x
Gary Matthews 390
Lee Smith 023
Ron Cey 767
Scott Sanderson 534
Steve Trout 750
Keith Moreland  177
Ryne Sandberg  680
 WAR 68.0 10x
Steve Trout   750
Lee Smith    023
Rick Sutcliffe  142
R Cey S Trout  581
Ryne Sandberg  680
Keith Moreland  177
Gary Matthews  390
Thad Bosley   058
Jody Davis    270
Ron Cey     767
Shawon Dunston  346
  WAR 11.5 2x
Leon Durham   290
Bob Dernier   715
Dennis Eckersley 459
Jamie Moyer   227
Ed Lynch     697
Gene Michael   043
Brian Dayett   369
Jerry Mumphrey  372
Ron Davis    383
Scott Sanderson 534
Chico Walker   695
Frank Dipino   662
Terry Francona  785
Dave Gumpert   487
Manny Trillo   732
Chris Speir   424
Manny Trillo   732
Manny Trillo   732
Chico Walker   695
Dennis Eckersley 459
Gene Michael   043


#30 1987 Donruss
 COMPLETE SET! 

Dave Martinez  488
Jerry Mumphrey  324
Shawon Dunston  119
  WAR 11.5 2x
Ryne Sandberg  077
 WAR 68.0 10x
Bob Dernier   146
Rick Sutcliffe  068
Lee Smith    292
Jody Davis    269
Leon Durham   242
Keith Morland  169
Manny Trillo   570
Jamie Moyer   315
Dennis Eckersley 365
Chris Speir   392
Dave Martinez  488
Keith Moreland  024
Frank Dipino   416
Thad Bosley   191
Steve Trout   201
Drew Hall    594
Chico Walker   539
Ed Lynch     516
Scott Sanderson 447
Andre Dawson   009
Mike Brumley   609
Scott Sanderson 646 
#31 1988 Topps

Jim Sundberg  516
Jerry Mumphrey 466
Jody Davis   615
Jody Davis   615
Scott Sanderson	311
Paul Noce    541
Drew Hall    262
Drew Hall    262
Les Lancasters 112
Jamie Moyer   036
Jamie Moyer   036
Luis Quinones  667
Bob Dernier   642
Frank DiPino  211
Rick Sutcliffe 740
Andre Dawson  001
Andre Dawson  001
Leon Durham   065
Ryne Sandberg  014
 WAR 68.0 10x
Ryne Sandberg  014
Ryne Sandberg  014
Ryne Sandberg  010
Rafael Palmeiro 186
Keith Moreland 416
S Dunston M Trillo 171

#32 1988 Topps Big

1 Ryne Sandberg 016
 WAR 68.0 10x
 
2 Leon Durham  042
3 Jerry Mumphrey 070
4 Rick Sutcliffe 128
5 Andre Dawson  153

--
zz Leon Durham  042
zz Leon Durham  042
zz Leon Durham  042
zz Rick Sutcliffe 128
zz Andre Dawson  153


--Missing--
100 Jim Sundberg
225 Shawon Dunston

#33 1988 Fleer
 COMPLETE SET! 

1 Jody Davis     414 
  WAR 15.9 2x
2 Andre Dawson    415
  WAR 64.8 8x
3 Brian Dayett    416
  WAR 0.6
4 Bob Dernier    417
  WAR 6.5
5 Frank DiPino    418
  WAR 1.8
6 Shawon Dunston   419
  WAR 11.5 2x
  
7 Leon Durham    420
8 Les Lancaster   421
9 Ed Lynch      422
10 Greg Maddux    423
  WAR 106.6 8x
11 Dave Martinez   424
12 Keith Moreland   425
13 Jamie Moyer    426
14 Jerry Mumphrey   427
15 Paul Noce     428
16 Rafael Palmeiro  429
17 Wade Rowdon    430
18 Ryne Sandberg   431
  WAR 68.0 10x
19 Scott Sanderson  432
20 Lee Smith     433
21 Jim Sundberg    434
22 Rick Sutcliffe   435
23 Manny Trillo    436
24 O.Smith/R.Sandberg 628
  WAR 68.0 10x
25 Mark Grace     641
---
zz R Sandberg O Smith 628

1 Dan Pasqua    U-018
2 Harold Baines  391
3 Floyd Bannister 392
4 Daryl Boston   393
5 Ivan Calderon  394
6 Jose DeLeon   395
7 Richard Dotson  396
8 Carlton Fisk   397
9 Ozzie Guillen  398
10 Ron Hassey    399
11 Donnie Hill   400
12 Bob James    401
13 Dave LaPoint   402
14 Bill Lindsey   403
15 Bill Long    404
16 Steve Lyons   405
17 Fred Manrique  406
18 Jack McDowell  407
19 Gary Redus    408
20 Ray Searage   409
21 Bobby Thigpen  410
22 Greg Walker   411
23 Ken Williams   412
24 Jim Winn     413


1 Jack Clark   026
2 Vince Coleman  027
3 Danny Cox    028
4 Bill Dawley   029
5 Ken Dayley   030
6 Doug DeCinces  031
7 Curt Ford    032
8 Bob Forsch   033
9 David Green   034
10 Tom Herr    035
11 Ricky Horton  036
12 Lance Johnson  037
13 Steve Lake   038
14 Jim Lindeman  039
15 Joe Magrane RC 040
16 Greg Mathews  041
17 Willie McGee  042
18 John Morris   043
19 Jose Oquendo  044
20 Tony Pena    045
21 Terry Pendleton 046
22 Ozzie Smith   047
23 John Tudor   048
24 Lee Tunnell   049
25 Todd Worrell  050
	


#34 1988 Donruss

Ryne Sandberg  ---
 WAR 68.0 10x
Rick Sutcliffe	043
Andre Dawson	---
  WAR 64.8 8x
Andre Dawson	---
Andre Dawson	009
  WAR 64.8 8x
Jamie Moyer   169
Luis Quinones  365


#35 1989 Topps

Damon Berryhill 543
Rich Gossage 415
Rich Gossage 415
Shawon Dunston 140
  WAR 11.5 2x
Shawon Dunston 140
  WAR 11.5 2x
Rick Sutcliffe 520
Rick Sutcliffe 520
Rick Sutcliffe 520
Argenis Salazar 642
Jeff Pico 262
Drew Hall 593
Gary Varsho 613
Pat Perry 186
Al Nipper 086
Mike Bielecki 668
Les Lancaster 694
Les Lancaster 694
Andre Dawson 010
  WAR 64.8 8x
Mitch Webster 036
Vance Law 501
Ryne Sandberg 014
 WAR 68.0 10x
Greg Maddux 549
  WAR 106.6 8x
Mike Capel 767
Manny Trillo 066
Ryne Sandberg 360
 WAR 68.0 10x
Pat Perry 186
Frank DiPino 439
Frank DiPino 439
Jeff Pico 262
Scott Sanderson 212
Doug Dascenzo 149
Andre Dawson 391
  WAR 64.8 8x
Mike Capel 767
Al Nipper 086
Jeff Pico 262
Ty Griffin 713
Andre Dawson 004
  WAR 64.8 8x
Andre Dawson 391
  WAR 64.8 8x
Ryne Sandberg 360
 WAR 68.0 10x
Ryne Sandberg 387
 WAR 68.0 10x
Rafael Palmeiro 310
Mitch Webster 036
Damon Berryhill c04
Frank DiPino 439
Jamie Moyer 549
Darrin Jackson 286
Darrin Jackson c12
Jody Davis 115
Calvin Schiraldi 337

#36 1989 Fleer
 COMPLETE SET! 

1 Damon Berryhill   418
  Damon Berryhill   418
2 Mike Bielecki    419
  Mike Bielecki    419
  Mike Bielecki    419
  Mike Bielecki    419
3 Doug Dascenzo    420
  Doug Dascenzo    420
  Doug Dascenzo    420
4 Jody Davis     421
  Jody Davis     421
5 Andre Dawson    422
  WAR 64.8 8x
  Andre Dawson    422
  Andre Dawson    422
6 Frank DiPino    423
  Frank DiPino    423
7 Shawon Dunston   424
  WAR 11.5 2x
  Shawon Dunston   424
8 Goose Gossage    425
9 Mark Grace     426
10 Mike Harkey     427
  Mike Harkey     427
  Mike Harkey     427
11 Darrin Jackson   428
  Darrin Jackson   428
12 Les Lancaster    429
13 Vance Law      430
  Vance Law      430
  Vance Law      430
14 Greg Maddux     431
  WAR 106.6 8x
15 Jamie Moyer     432
  Jamie Moyer     432
16 Al Nipper      433
17 Rafael Palmeiro   434
  Rafael Palmeiro   434
18 Pat Perry      435
  Pat Perry      435
19 Jeff Pico      436
  Jeff Pico      436
  Jeff Pico      436
  Jeff Pico      436
  Jeff Pico      436
20 Ryne Sandberg    437
  WAR 68.0 10x
  Ryne Sandberg    437
21 Calvin Schiraldi  438
  Calvin Schiraldi  438
  Calvin Schiraldi  438
22 Rick Sutcliffe   439
  Rick Sutcliffe   439
  Rick Sutcliffe   439
  Rick Sutcliffe   439
23 Manny Trillo    440
  Manny Trillo    440
  Manny Trillo    440
  Manny Trillo    440
24 Gary Varsho     441
  Gary Varsho     441
25 Mitch Webster    442
  Mitch Webster    442
26 M Capel/D Hall   643
  M Capel D Hall   643
27 J Girardi R Roomes 664
  J Girardi R Roomes 664
  J Girardi R Roomes 664
28 R Sandberg A Dawson 713

#37 1989 Donruss
 COMPLETE SET! 
1 Mark Grace DK   017
  WAR 46.4 3x
2 Mike Harkey    043
3 Rafael Palmeiro  049
4 Ryne Sandberg   105
  WAR 68.0 10x
 
5 Shawon Dunston  137
  WAR 11.5 2x

6 Jamie Moyer    157
7 Rich Gossage   158
8 Andre Dawson   167
  WAR 64.8 8x
9 Rick Sutcliffe  223
10 Mark Grace    255
11 Damon Berryhill  275
12 Vance Law     276
13 Calvin Schiraldi 285
14 Les Lancaster   341
15 Greg Maddux    373
  WAR 106.6 8x
16 Frank DiPino   393
17 Al Nippers    394
18 Pat Perry     404
19 Mitch Webster   459
20 Doug Dascenzo   491
21 Mike Bielecki   512
22 Jeff Pico     513
23 Drew Hall     522
24 Rolando Roomes  577
25 Manny Trillo   608
26 Scott Sanderson  629
27 Kevin Blankenship 658
-----
Ryne Sandberg   105
Mike Bielecki   512
Mike Bielecki   512
Manny Trillo   608
Manny Trillo   608
Manny Trillo   608
Les Lancaster   341
Calvin Schiraldi 285
Calvin Schiraldi 285
Calvin Schiraldi 285
Calvin Schiraldi 285
Rolando Roomes  577
Kevin Blankenship 658
Frank DiPino   393
Scott Sanderson  629
Doug Dascenzo   491
Greg Maddux    373
  WAR 106.6 8x
Drew Hall     522
Drew Hall     522
Jamie Moyer    157

#38 1989 Upper Deck

1 Calvin Schiraldi 082

2 Calvin Schiraldi 082

3 Les Lancaster  084

4 Mark Grace    140
 WAR 46.4 3x
5 Mark Grace    140
 WAR 46.4 3x

6 Manny Trillo   127

7 Manny Trillo   127

8 Manny Trillo   127

9 Paul Kilgus   797
#39 1990 Topps
1 Rick Wrona  187

2 Mark Grace  240
  WAR 46.4 3x
3 Joe Girardi  012

4 Ryne Sandberg 210
  WAR 68.0 10x
5 Andre Dawson 140
  WAR 64.8 8x
6 Scott Fletcher WS 565
7 Ron Karkovice WS 717
8 Robin Ventura WS 121
9 Bobby Thigpen WS 255
10 Dave Gallagher WS 612

#40 1990 Fleer
 COMPLETE SET! 
1 Ryne Sandberg   625
  WAR 68.0 10x
  
2 Derrick May    645
3 Paul Assenmacher 025
4 Damon Berryhill  026
5 Mike Bielecki   027
6 Kevin Blankenship 028
7 Andre Dawson   029
  WAR 64.8 8x
8 Shawon Dunston  030
  WAR 11.5 2x
9 Joe Girardi    031
10 Mark Grace    032
  WAR 46.4 3x
11 Mike Harkey    033
12 Paul Kilgus    034
13 Les Lancaster   035
14 Vance Law     036
15 Greg Maddux    037
  WAR 106.6 8x
16 Lloyd McClendon  038
17 Jeff Pico     039
18 Ryne Sandberg   040
  WAR 68.0 10x
19 Scott Sanderson  041
20 Dwight Smith   042
21 Rick Sutcliffe  043
22 Jerome Walton   044
23 Mitch Webster   045
24 Curt Wilkerson  046
25 Dean Wilkins   047
26 Mitch Williams  048
27 Steve Wilson   049
-----
Ryne Sandberg   040
Lloyd McClendon  038
Rick Sutcliffe  043
Scott Sanderson  041
Jerome Walton   044
Dwight Smith   042
Mitch Webster   045
Jeff Pico     039
Mitch Williams  048
Curt Wilkerson  046
Greg Maddux    037
  WAR 106.6 8x
Mitch Webster   045
Mike Harkey    033
Mark Grace    032


#41 1990 Donruss

Mike Bielecki 009
Vance Law   629
Ryne Sandberg 692
  WAR 68.0 10x
Ryne Sandberg BC-10
Ryne Sandberg 077
Ryne Sandberg 067


#42 1990 Upper Deck
 COMPLETE SET! 
Luis Salazar   006
Marvell Wynne   014
Scott Sanderson  039
Kevin Blankenship 047
Andre Dawson   073
  WAR 64.8 8x
Mike Harkey    107
Rick Sutcliffe  109
Mark Grace    128
Curt Wilkerson  147
Domingo Ramos   150
Mitch Webster   153
Paul Kilgus    155
Mitch Williams  174
Greg Maddux    213
  WAR 106.6 8x
Shawon Dunston  231
Damon Berryhill  322
Ryne Sandberg   324
  WAR 68.0 10x
Andre Dawson   357
  WAR 64.8 8x
  Andre Dawson 357

#43 1991 Topps
 COMPLETE SET! 

Mike Harkey    011
Greg Maddux    035
  WAR 106.6 8x
Steve Wilson   069
Les Lancaster   086
Lance Dickson   114
Jerome Walton   135
Curt Wilkerson  142
Damon Berryhill  188
Joe Girardi    214
Shawn Boskie   254
Jeff Pico     311
Mitch Williams  335
Turk Werdell   676
Greg Smith    560
Ryne Sandberg   398
  WAR 68.0 10x
Shawon Dunston  765
Andre Dawson   640
  WAR 64.8 8x
Rick Sutcliffe  415
Mike Harkey    376
Hector Villanueva 362
Dwight Smith   463
Domingo Ramos   541
Ryne Sandberg   740
  WAR 68.0 10x
Doug Dascenzo   437
Luis Salazar   614
Keih Comstock   337
Don Zimmer    729


#44 1991 Fleer

1 Paul Assenmacher   413
2 Damon Berryhill   414
3 Dave Clark      417
4 Doug Dascenzo    418
5 Joe Girardi     421
6 Bill Long      425
7 Derrick May     427
8 Jeff Pico      428
9 Luis Salazar     430
10 Ryne Sandberg    431
  WAR 68.0 10x
11 Dwight Smith     432
12 Greg Smith      433
13 Rick Sutcliffe    434
14 Gary Varsho     435
15 Jerome Walton    437
16 Mitch Williams    439
17 Steve Wilson     440
18 Marvell Wynne    441
19 R Sandberg C Fielder 709
20 Check List      717
21 Team Logo Cubs    ---
---
zz Paul Assenmacher 413
zz Paul Assenmacher 413
zz Damon Berryhill  414
zz Bill Long     425
zz Greg Smith    433
zz Domingo Ramos   429
zz Domingo Ramos   429
zz Gary Varsho    435
zz Doug Dascenzo   418
zz Mike Harkey    423
zz Mike Harkey    423
zz Rick Sutcliffe  434
zz Rick Sutcliffe  434
zz Joe Girardi    421
zz Cubs Logo Sticker ---
zz Steve Wilson   440
zz NL Team Stickers ---
zz Team Logo Sticker ---
zz 1991 Checklist  717
zz 1991 Checklist  717
zz Derrick May    427
---

--Missing--
415
416
419
420
426
429
436
438

#45 1992 Topps
 COMPLETE SET! 

1 Mike Morgan    373
2 Heathcliff Slocumb 576
3 Jose Vizcaino   561
4 Mike Harkey    098
5 Ced Landrum    081
6 Jerome Walton   543
7 Joe Girardi    529
8 Les Lancaster   213
9 Doug Dascenzo   509
10 Shawon Dunston   370
11 Bob Scanlan    274
12 Frank Castillo   196
13 Mark Grace     140
14 Andre Dawson    460
  WAR 64.8 8x
15 Rick Wilkins    348
16 Greg Maddux    580
  WAR 106.6 8x
17 George Bell    320
18 Chuck McElroy   727
19 Paul Assenmacher  753
20 Luis Salazar    067
21 Shawn Boskie    229
22 Dave Smith     601
23 Danny Jackson   619
24 Paul Assenmacher  753
25 Mike Harkey    417
26 Ryne Sandberg   387
  WAR 68.0 10x

  
#46 1992 Donruss  

1 Andre Dawson  113
  WAR 64.8 8x
2 Les Lancaster 296
3 Mike Harkey  241
4 Ryne Sandberg 429
  WAR 68.0 10x
5 Ced Landrum  662
6 Andre Dawson  422
  WAR 64.8 8x
7 Shawon Dunston 613
8 Ryne Sandberg 576
  WAR 68.0 10x

#47 1993 Topps

1 Doug Dascenzo 211
2 Mike Morgan  373
3 Jose Vizcaino 237
4 Shawn Boskie 563
5 Greg Maddux  183
  WAR 106.6 8x
6 Ryne Sandberg 003
  WAR 68.0 10x

#48 1993 Donruss
1 Ryne Sandberg   344
  WAR 68.0 10x
2 Frank Castillo   400
  Frank Castillo   400
3 Rey Sanchez    424
4 Dwight Smith    476
 Heathcliff Slocumb 664
Jim Bullinger   556
Mark Grace     715
Greg Maddux    608
  WAR 106.6 8x
Ken Patterson   742

Shawn Boskie    500
Jose Vizcaino   582
Mark Grace     532

Jim Bullinger   556
Andre Dawson    632
Joe Girardi    736

Mark Grace     532
Heathcliff Slocumb 664

#49 1994 Topps

Kevin Roberson 119
Greg Hibbard  148
Glenallen Hill 063
Jose Gunzman  035
Jose Bautista  092
Ryne Sandberg  200
  WAR 68.0 10x
Kevin Roberson 119
Jose Guzman   035
Derrick May   006
Mark Grace   360
#50 1994 Donruss

Jose Guzman  507
Greg Hibbard  542
Sammy Sosa   337
Steve Buechele 555
Rey Sanchez  383
Chuck McElroy 639
Sammy Sosa   057
Mark Grace   078
#51 1996 Topps
 COMPLETE SET! 

1 Todd Zeile    035
2 Mark Grace    055
3 Kevin Foster   062
4 Frank Castillo  146
5 Brian McRae    184
6 Randy Myers    198
7 Brian McNichol  239
8 Sammy Sosa    252
9 Luis Gonzalez   278
10 Rey Sanchez    287
11 Jim Bullinger   316
12 Brooks Kieschnick 344
13 Ryne Sandberg   356
  WAR 68.0 10x
14 Jaime Navarro   381
15 Shawon Dunston  399
16 Bobby Morris   426

#52 2000 Topps
 COMPLETE SET! 

1 Mark Grace    030
2 Sammy Sosa    050
3 Steve Trachsel  067
4 Jeff Blauser   073
5 Mickey Morandini 106
6 Lance Johnson  157
7 Henry Rodriguez 191
8 Lance Johnson  231  
9 Shane Andrews  281
10 Ismael Valdes  289
11 Kevin Tapani   291
12 Kerry Wood    399
13 Jon Lieber    427
14 Sammy Sosa    477

#53 2009 Topps Team edition
 COMPLETE SET! 

1 Alfonso Soriano CHC01
2 Carlos Zambrano CHC02
3 Geovany Soto   CHC03
4 Rich Harden   CHC04
5 Kosuke Fukudome CHC05
6 Milton Bradley  CHC06
7 Mike Fontenot  CHC07
8 Ted Lilly    CHC08
9 Aramis Ramirez  CHC09
10 Reed Johnson   CHC10
11 Derrek Lee    CHC11
12 Jeff Samardzija CHC12
13 Ryan Dempster  CHC13
14 Ryan Theriot   CHC14
15 Wrigley Field  CHC15

#54 2010 Topps Team edition
 COMPLETE SET! 

1 Alfonso Soriano CHC01
2 Ted Lilly    CHC02
3 Keven Gregg   CHC03
4 Ryan Dempster  CHC04
5 Mike Fontenot  CHC05
6 Jeff Samardzija CHC06
7 Jeff Baker   CHC07
8 Ryan Theriot  CHC08
9 Tyler Colvin  CHC09
10 Kosuke Fukudome CHC10
11 Geovany Soto  CHC11
12 Carlos Marmol  CHC12
13 Derrek Lee   CHC13
14 Aramis Ramirez CHC14
15 Carlso Zambrano CHC15
16 Randy Wells   CHC16
17 Marlon Byrd   CHC17

#54 2011 Topps 
 COMPLETE SET! 

1 Carlos Marmol     012
2 Aramis Ramirez     016
3 Ryan Dempster     038
4 Andrew Cashner     048
5 Tom Gorzelanny     076
6 Carlos Silva      086
7 Xavier Nady      137
8 Marlon Byrd      154
9 Starlin Castro     247
10 Tyler Colvin      256 
11 Chicago Cubs Team Ldrs 309
12 Darwin Barney     347
13 Alfonso Soriano    356
14 Matt Garza       370
15 Marcos Mateo      431
16 Randy Wells      481
17 Jeff Baker       502
  Jeff Baker       502
18 Carlos Zambrano    558
19 Jeff Samardzija    564
20 Kosuke Fukudome    582
21 Geovany Soto      611  
22 Blake DeWitt      628
23 Starlin Castro     655
24 Koyie Hill       US013
25 Wellington Castillo  US016
26 Tony Campana      US057
27 James Russell     US090
28 Kerry Wood       US115
29 Reed Johnson      US157
30 D.J. LeMahieu     US205
31 Starlin Castro     US249
32 Casey Coleman     US307
33 Carlos Pena      US315

#56 2015 Topps Team edition 
 COMPLETE SET! 

1 Anthony Rizzo  CH01
2 Junior Lake   CH02
3 Starlin Castro CH03
4 Brian Schlitter CH04
5 Travis Wood   CH05
6 Javier Baez   CH06
7 Jorge Soler   CH07
8 Miguel Montero CH08
9 Mike Olt    CH09
10 Chris Coghlan  CH10
11 Dexter Fowler  CH11
12 Jon Lester   CH12
13 Jake Arrieta  CH13
14 Jason Hammel  CH14
15 Hector Rondon  CH15
16 Tsuyoshi Wada  CH16
17 Kyle Hendricks CH17

#57 2016 Topps Team edition 
 COMPLETE SET! 

Kris Bryant   CC01
Kyle Schwarber CC02
Jorge Soler   CC03
Addison Russell CC04
Ben Zobrist   CC05
Anthony Rizzo  CC06
Javier Baez   CC07
Jon Lester   CC08
Jake Arrieta  CC09
Kyle Hendricks CC10
Jason Hammel  CC11
Hector Rondon  CC12
Miguel Montero CC13
Jason Heyward  CC14
Chris Coghlan  CC15
John Lackey   CC16
Travis Wood   CC17

#58 2016 Topps champ edition 
 COMPLETE SET! 

Kyle Schwarber WS-1
Anthony Rizzo  WS-2
Kyle Schwarber WS-3
Jake Arrieta  WS-4
Aroldis Chapman WS-5
Wrigley Field  WS-6
D Ross A Rizzo WS-7
Kris Bryant   WS-8
Aroldis Chapman WS-9
Kris Bryant   WS-10
Addison Russell WS-11
Dexter Fowler  WS-12
David Ross   WS-13
Ben Zobrist   WS-14
Chicago Cubs  WS-15


2017 Topps 

Jake Arrieta   ???  	
Addison Russell  ???	
Kris Bryant    ???	
Jorge Soler    ???	
Willson Contreras ???	
Kris Bryant	   ??? 
Anthony Rizzo   ???	
Anthony Rizzo	 096
A Rizzo K Bryant US176
Javier Baez    114

2018 Topps Team Edition
 COMPLETE SET! 

Kris Bryant   CC-01
Ian Happ     CC-02
Anthony Rizzo  CC-03
Kyle Schwarber  CC-04
Jon Lester    CC-05
Mike Montgomery CC-06
Addison Russell CC-07
Jose Quintana  CC-08
Javier Baez   CC-09
Jason Heyward  CC-10
Tommy La Stella CC-11
Brandon Morrow  CC-12
Ben Zobrist   CC-13
Kyle Hendricks  CC-14
Albert Almora  CC-15
Wilson Contreras CC-16
Carl Edwards Jr. CC-17